St. Michael Parish | Свято-Михайлівська парафія
Ukrainian Orthodox Church of USA (Ecumenical Patriarchate)
9201 60th Street N., Pinellas Park, FL 33782 Ph. 727-541-1552

Page 1 of 11                                                   Сторінка 1 із 11

 

 

                        ARCHANGEL MICHAEL UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH

9201 60TH Street – Pinellas Park, FL 33783

                                                              727-541-1552

                               https://stmichaeluoc-pinellas.org/

 

                                  Metropolitan ANTHONY

                                    Archbishop DANIEL 

                                   Ukrainian Orthodox Church of the USA (Ecumenical Patriarchate) 

Українська православна церква Святого Михайла

 

Richard Melnyk - Parish President 

Welcome! / Ласкаво просимо!

 

February - Лютий 2023

Four things for us to contemplate as a family in Jesus Christ:

 

Great Lent begins Wednesday February 22

У середу, 22 лютого, починається Великий піст

 

GREAT LENT: WHY STRUGGLE & FOR WHAT?

1. Saint Seraphim of Sarov said very plainly:

He who does not observe Lent is not a Christian, regardless of who he considers himself to be, or whatever he calls himself.”

2. Great Lent is about to begin. So, let’s start at the end with some thoughts from the Diary of a Russian Priest, by Father Alexander Elchaninov:

I bid a sad farewell to the end of Lent. In Lent: How much good is accomplished with greater ease How much evil looses its power and fades away What joy there is in observing those who pray, fast, approach the Holy Chalice with devotion. However frequent the disappointments and vexations during Confession, However great the number of lazy, indifferent souls blinded by sins and passions... There are yet many who possess a keenly sensitive conscience, who are merciless towards themselves, who love God and thirst for purification. Every Confession is also a lesson and spiritual gain for the Priest who hears it.

3. Why struggle and for what?

“But the body is glorious, the body is holy, so holy that God Himself became flesh. Salvation and repentance then are not contempt for the body or neglect of it, but restoration of the body to its real function as the expression and the life of the spirit, as the temple of the priceless human soul. Christian asceticism is a fight, not against the body, but for the body.”

 --Fr. Alexander Schmemann/Great Lent

4. Final thought to begin our Lenten journey together as a community in Christ:

“If you want your sins to be ‘covered’ (Psalm 32:1) by the Lord, do not display your virtues to others. For whatever we do with our virtues, God will also do with our sins.” --St. Mark the Ascetic in the Philokalia

Чотири речі, про які ми, як сім’я, повинні думати в Ісусі Христі:

ВЕЛИКИЙ ПІСТ: ЧОМУ БОРИТЬСЯ І ЗА ЩО?

1. Преподобний Серафим Саровський сказав дуже прямо:

«Той, хто не дотримується Великого посту, не є християнином, незалежно від того, ким він себе вважає і як би себе не називав».

2. Ось-ось розпочнеться Великий піст. Отже, на завершення почнемо з кількох думок із «Щоденника російського священика» отця Олександра Єльчанінова:

З сумом прощаюся до кінця Великого посту. У Великий піст: Скільки добра здійснюється з більшою легкістю. Скільки зла втрачає свою силу і зникає. Яка радість спостерігати за тими, хто молиться, постить, з побожністю приступає до Святої Чаші. Якими б частими не були розчарування і досади під час Сповіді, скільки б не було лінивих, байдужих душ, засліплених гріхами і пристрастями... Є ще багато тих, хто має гостро чутливе сумління, хто нещадний до себе, хто любить Бога і жадає очищення. . Кожна Сповідь є також уроком і духовним надбанням для священика, який її слухає.

3. Навіщо боротися і за що?

«Але тіло славне, тіло святе, настільки святе, що Сам Бог став тілом. Отже, спасіння і покаяння – це не зневага до тіла чи нехтування ним, але відновлення тіла до його справжньої функції як вираження та життя духу, як храму безцінної людської душі. Християнський аскетизм — це боротьба не проти тіла, а за тіло».

  --Фр. Олександр Шмеман/Великий піст

4. Остання думка, щоб розпочати нашу спільну великопісну подорож як спільнота у Христі:

«Якщо ви хочете, щоб ваші гріхи були «покриті» (Псалом 32:1) Господом, не демонструйте свої чесноти іншим. Усе, що ми робимо з нашими чеснотами, Бог зробить і з нашими гріхами». --Св. Марк Подвижник у Філокалії

 

New Parish Leadership:  Ask God: Is it my turn to serve His people? Remember: Many come to church only to receive. How will you answer when Lord Jesus asks: How did you serve my people, your brothers and sisters in Christ? Please see our Finance Officer, George, to make arrangements so you can participate. Thank you.

 

Annual Meeting & Elections Sunday February 5

Річні збори та вибори в неділю, 5 лютого

Отець Степан запитує: де українці, покликані служити церкві? Наші старі члени Ради сумлінно служили багато років. Бог кличе вас.

Нове керівництво парафії: Запитайте Бога: чи моя черга служити Його людям? Пам’ятайте: багато хто приходить до церкви лише для того, щоб отримати. Господь Ісус сказав: Більше щастя давати, ніж брати. Як щодо тебе? Як ти відповіси, коли Господь Ісус запитає: Як ти служив моєму народу, своїм братам і сестрам у Христі? Дякую. БУДЬ

ЛАСКА: Побільше нових українців у Раді!!! Вибори в лютому 

Річні збори та вибори в лютому

 

SUNDAY February 19  – AFTER LITURGY

BOOK CLUB

19 лютого ГРУДНЯ – ПІСЛЯ ЛІТУРГІЇ

Книжковий клуб

Led by our Server Nicholas Bingham

The Orthodox Way –

Православний шлях

This book is a general account of the doctrine, worship and life of Orthodox Christians. It raises the basic issues of theology: God as hidden yet revealed; the problem of evil; the nature of salvation; the meaning of faith; prayer; death and what lies beyond. Throughout the book, Bishop Kallistos Ware shows the meaning of Orthodox doctrine for the life of the individual Christian. Doctrinal issues are seen not as abstract propositions for theological debate but as affecting the whole of life. 

Ця книга є загальним викладом віровчення, богослужіння та життя православних християн. Він порушує основні питання теології: Бог як прихований, але відкритий; проблема зла; природа спасіння; сенс віри; молитва; смерть і те, що лежить поза нею. Протягом усієї книги єпископ Каллістос Варе показує значення православного вчення для життя окремого християнина. Доктринальні питання розглядаються не як абстрактні пропозиції для теологічних дебатів, а як такі, що впливають на все життя.

 

Baptisms in January/ Хрестини в січні

Sun Jan 8 after Liturgy/ Неділя 8 січня після Літургії

Baby George son of Sergei & Alexandra

 

Women’s Lenten Monastery Pilgrimage

 Паломництво жіночого великопосного монастиря

 Our Doctor Anna will be leading a group of women for a Lenten visit to the Monastery of Holy Annunciation.

Наша Лікар Анна очолить жіночу групу на великопісний візит до Свято-Благовіщенського монастиря.

The trip to the women's monastery in Reddick, Florida, near Gainesville, will take a little over 2 hours.

Поїздка до жіночого монастиря в Реддік, штат Флорида, поблизу Гейнсвіля, займе трохи більше 2 годин.

We will finalize arrangements and all seats will be filled by Sunday, February 26. Please see Father Stephen or Doctor Anna to reserve a place.

Ми завершимо домовленості, і всі місця будуть заповнені до неділі, 26 лютого. Будь ласка, зверніться до отця Стефана або доктора Анни, щоб зарезервувати місце.

 

Memory Eternal - Вічна пам'ять   We are sad to announce the falling asleep in the Lord, January 11, of our +Vera Drozhevskiy, wife our our Reader and Choir member, Yuri. Funeral prayers in the church were made on Saturday, January 21 and Memorial Forty Day Prayers will be on Sunday, February 19 at the close of Divine Liturgy.

З сумом сповіщаємо про упокій в Господі 11 січня нашої +Віри Дрожевської, дружини нашого читця і співучасника хору Юрія. Заупокійні молебні в храмі були звершені в суботу, 21 січня, а поминальна сорокаденниця відбудеться в неділю, 19 лютого, після закінчення Божественної Літургії.

 

 

Please pray for our people in Ukraine

Будь ласка, моліться за наш народ в Україні

 

To Donate Please Contact: 

Щоб пожертвувати, будь ласка, зв'яжіться:

consistory@uocofusa.org

Phone: 732-356-0090

Fax: 732-356-5556

 

With the blessing of His Eminence +Metropolitan ANTHONY our parish is currently served by Father Stephen Siniari retired priest of the Albanian  Archdiocese. Cell 727 503 5207

fathersiniari@gmail.com 

З благословення Його Високопреосвященства +Митрополита АНТОНІЯ нашу парафію в даний час обслуговує отець Стефан Сініарі, священик на пенсії Албанської архієпархії. 727 503 5207 со fathersiniari@gmail.com